FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Publicerad: 20.12.2016 15:10 Senast ändrad: 01.10.2023 11:41 [ladda ner som .pdf]

Allmänt 
Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid alla köp av produkter (Produkterna) som säljs av OCL Brorssons AB (OCL) till återförsäljare. OCL reserverar sig för felskrivningar såväl på hemsidan som i tryckta kataloger. 

Beställningsförfarande 
Beställning av produkter skall lämnas till OCL via vår hemsida med hjälp av särskilda inloggningsuppgifter, eller via fax 011-19 77 01, telefon 011-19 77 00, e-mail order@oclbrorssons.se. Efter mottagande av beställningen har OCL tre (3) arbetsdagar (acceptfristen) på sig att acceptera eller avböja din beställning. Under acceptfristen är beställningen bindande för dig som kund. OCL kan inte garantera att de varor du har beställt finns i lager och/eller kan levereras inom viss tid och OCL reserverar sig även för slutförsäljning av Produkter. 

Priser 
OCLs vid var tid gällande prislista publiceras på OCLs hemsida. OCL förbehåller sig rätten att när som helst – oberoende av orsak och med omedelbar verkan - justera priserna, varmed fakturering alltid sker gentemot kund till det pris som är gällande per leveransdagen. Detta innebär att priset kan komma att ändras gentemot kund även efter det att kunden redan har lagt en beställning hos OCL. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (25%). OCL reserverar sig för eventuella prisändringar och för felaktig information på hemsidan eller i kataloger påverkad av tekniska eller mänskliga fel. 

Leveransvillkor 
Produkterna levereras fritt OCLs lager. Det innebär att kunden bär risken för att Produkterna skadas efter det att Produkterna lämnat OCLs lager. Vidare innebär det att kunden – om inte annat avtalats eller framgår av dessa allmänna villkor - betalar fraktkostnaden från OCLs lager. Ungefärlig leveranstidpunkt för Produkterna meddelas till kunden samtidigt som OCL bekräftar kundens beställning. Leveranstiden kan påverkas bl a av tillfälliga slutförsäljningar eller oförutsedda händelser men normalt levereras Produkterna inom 1-5 arbetsdagar. För det fall kunden har obetalda fakturor till OCL förbehåller sig OCL rätten att stoppa vidare leveranser till dess att betalning har skett. Samtliga varor säljs utan returrätt. 

Frakt och andra tillkommande kostnader 
Kostnad för frakt tillkommer på samtliga priser. Fraktkostnaden varierar beroende på Produkternas vikt, storlek och antal och till vilken ort leverans skall ske. Vid beställning av 12 fälgar eller fler levereras dessa fraktfritt inom Sverige, om inte annat avtalats. 

Exportförsäljning 
Vid försäljning till kund utanför Sverige kan utöver dessa allmänna villkor särskilda bestämmelser gälla. Bl a tillkommer vid sådan försäljning alltid fraktkostnad oavsett beställningens storlek. Kunden ansvarar också i sådana fall ensam för alla tillkommande kostnader såsom exempelvis tull, skatt och andra avgifter. Kunden ansvarar också ensam för att myndighetskrav i respektive land uppfylls såväl såvitt avser Produkterna som sådana som för import och försäljning av dessa. 

Reklamation och returer 
Alla Produkter skall omedelbart vid leverans undersökas av dig som kund. Om fel Produkt levererats eller om Produkten är felaktig eller bristfällig skall detta omedelbart, och senast 14 dagar, efter mottagande av Produkten meddelas OCL. Den felaktiga Produkten skall därefter också omedelbart returneras till OCL. Se särskild instruktion för reklamationer/returer på OCLs hemsida eller i katalog. Vid ej föranmälda returer förbehåller sig OCL rätten att debitera en hanteringskostnad. Transportskador skall reklameras direkt till transportföretaget, ej till OCL. Sådan reklamation måste ske omgående vid mottagandet av Produkten. Reklamation måste göras direkt på plats till transportören av dig som kund. OBS, se OCL Brorssons hemsida för särskild instruktion. Tänk på att Produkten skall returneras i väsentligt oförändrat skick, dvs OCL ansvarar inte för några reparationskostnader eller utbyte av Produkt som kunden försökt åtgärda. Vid retur skall Produkten förpackas i sin originalförpackning med tillhörande emballage och med eventuella tillbehör. Returnerade varor skall också vara väl rengjorda och inte ha repor eller monteringsskador. För ej rengjorda, skadade samt felaktigt emballerade varor kommer en extra avgift att debiteras. Om det visar sig att Produkten inte är felaktig kommer Produkten att returneras till kunden, varvid kunden får betala för frakten samt blir debiterad en hanteringskostnad. Fel i Produkter som är av sådan art att de visar sig först efter leveranstidpunkten skall även dessa reklameras omedelbart efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och som allra senast före utgången av den garantitid som gäller för respektive produkt. För felaktiga Produkter som reklameras efter de tidpunkter som anges i dessa allmänna villkor kan OCL inte hållas ansvarigt. 

Betalningsvillkor 
Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per månad fr o m förfallodagen till dess att betalning sker. Betalningspåminnelse debiteras med f.n. 50kr per påminnelse. OCL förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning eller att skicka varor mot efterkrav. 

Fakturering 
All fakturering sker med signerad pdf per e-mail. Önskas faktura i pappersformat tillkommer miljöavgift om f.n. 35kr per faktura. 

Äganderättsförbehåll 
OCL förbehåller sig äganderätten till alla Produkter till dess att full betalning för Produkterna har erlagts. 

Garanti 
OCL lämnar följande garantier för sina Produkter
AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO 3 års garanti
ENZO Trailer 1 års garanti
TPMS sensorer 1 års garanti/3000 mil
Alcar VT56 & VT55 2 års garanti
MAK 2 års garanti
LND 2 års garanti
Lemmerz 2 års garanti
Alcoa 5 års garanti (från tillverkn.datum)
McGard 2 års garanti
Eibach spacers 1 års garanti
Racingprodukter ingen garanti
Övriga produkter 1 års garanti

Garantin omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl a att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc. 

För att garantin skall vara giltig skall inköpskvitto/faktura kunna uppvisas. OCL åtgärdar eventuella felaktiga fälgar genom produktutbyte. Felaktiga fälgar får aldrig repareras. Alla garantier, produktansvar samt eventuellt TÜV- godkännande upphör att gälla vid eventuella reparationer. Vid reparation av fälgar frånsäger sig också OCL allt ansvar för vidare användning av fälgen. 

Skulle någon av OCLs Produkter ha använts vid tävling, tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas allt typ av bankörning, förarutbildning, halkbana mm) omfattas inte Produkten av garantierna. Den sammanlagda åtgärdskostnaden för garantiåtgärder är maximalt det ursprungliga inköpsvärdet enligt kvitto. Har någon av OCLs Produkter utsatts för yttre åverkan t.ex. under transport, montering eller övrigt handhavande gäller ej garantin. Monteringskostnader ersätts ej. 

Immateriella rättigheter 
Alla rättigheter till varumärken, text, bilder, illustrationer etc i produktkatalogen och på hemsidan tillhör OCL eller tredje part. Kopiering av hela eller delar av hemsidan eller produktkatalogen får inte ske. Inte heller får någon av de immateriella rättigheter som exponeras via vår hemsida eller produktkatalog nyttjas eller kopieras utan rättighetshavarens särskilda skriftliga medgivande. Kunden svarar för att Produkterna inte gör intrång i annans patent eller andra immateriella rättigheterna på de marknader där Kunden är verksam. OCL påtar sig inget ansvar i detta hänseende, 

Ändring av allmänna villkor 
Dessa allmänna försäljningsvillkor och tillhörande beställnings-, leverans- och returvillkor gäller tills vidare. OCL äger rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna träder ikraft två (2) veckor efter det att de nya villkoren publicerats på OCLs hemsida. 

Monteringsanvisningar
Montering av fälgar skall alltid ske av fackman för att säkerställa en korrekt montering. Dessa monteringsanvisningar är således endast att betrakta som allmänna rekommendationer för att undvika skada på fälgarna, annan egendom eller person och får inte användas som ett alternativ till montering av behörig fackman.
 
Detaljer såsom skruvar, styrsprintar, styrpinnar, skyddskåpor och dyl. måste i vissa fall avlägsnas före montering av lättmetallfälgarna. Kontrollera att anläggningsytan på bromstrumman/bromsskivan är väl rengjord och att alla eventuella utskjutande detaljer är helt avlägsnade. Gör en provmontering av fälgen innan däcket monteras. Montera eventuella centreringsringar som ingår i monteringssatsen. 

Gör även en provmontering för att kontrollera att däcket går fritt i hjulhuset. Använd i förekommande fall medsända bultar/muttrar. Kontrollera att dessa inte tar i några bromsdetaljer eller i övrigt ”bottnar”. I annat fall justera bultarnas längd. Kontrollera även att bult/mutter har rätt koning i förhållande till den koning som finns i fälgens bulthål. 

Kontrollera att fälgen inte tar i bromsok, bromsrör, styrdetaljer o.s.v. Kontrollera även att fälgen centrerar ordentligt på navet. Vid montering av däck på lättmetallfälg måste det kontrolleras att monteringsverktyget inte skrapar mot fälghornet. Använd lämpligt vattenbaserat smörjmedel som stryks på däckfoten. Fälg och däck balanseras tillsammans. 

Använd inte el- eller luftdriven mutterdragare, fälgarna och förkromningen på muttrarna eller skruvarna kan skadas. 
OCL Brorssons rekommendation angående montering av hjul på bil/momentdragning: 
1. Använd kalibrerad momentnyckel, eller likvärdig utrustning, med en 
noggrannhet på +/- 5Nm eller +/- 3%. 
2. Följ alltid biltillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment. 
3. Saknas uppgift om vad biltillverkaren rekommenderar så föreslår vi följande riktmärken:

M12 = 110-120 Nm 
M14 = 130-150 Nm 
M16 = 160-180 Nm 

Åtdragningsmoment får aldrig överskridas enligt nedan maximala gränsvärden: 
Bult 8.8 kvalitet: 160 Nm 
Bult 10.9 kvalitet: 200 Nm 
Mutter klass 8: 150 Nm 
Mutter klass 10: 240 Nm 

Skulle ovanstående åtdragningsmoment tangeras eller överskridas, skall bult/mutter ovillkorligen bytas ut! 

4. Smörjning av gäng eller kona/bricka på bult/mutter är undantagslöst förbjudet. 
Om bult/mutter är rostig skall den bytas ut, inte smörjas. 
Rostiga gängor orsakar felaktigt åtdragningsmoment. 
Gängor och kona/bricka skall vara rena och torra. 

5. Även vid användande av korrekt åtdragningsmoment så försvagas gängorna 
och/eller materialet i bulten/muttern efter 10-12 åtdragningar. 
Vi rekommenderar att man byter bult/mutter efter 12 åtdragningar. 

6. Vid momentdragning av bultar på bilar med s.k. multipartbromsar tillämpas 
särskild metod: 
- Använd aldrig våld (slag, brytning o.s.v.) i samband med montering av hjul på bilar 
med multipart bromsskivor. 
- Anläggningsytorna på fälgen och bromsskivan måste vara helt rena, plana och fria 
från korrosion. 
- Använd en hjullyft vid montering/avmontering av hjulet. Hjulet får inte ”hänga” i 
bromsskivan innan korrekt åtdragning skett. 
- Undvik all kontakt mellan hjul och bromsok 
- Absolut förbjudet att använda muttermaskin el. liknande!! 
- Åtdragning skall ske i två steg, korsvis: 
- Första steget 80Nm 
- Andra steget enligt tillverkarens rekommendation 
(exempel: Mercedes W205 = 130Nm) 

Felaktig montering av hjul på bilar med multipart bromsar kan leda till att bromsskivan slår sig med vibrationer som följd och måste bytas ut. Detta omfattas inte av våra eller biltillverkarens garantier. Tappade hjul och/eller brustna bultar beror ofta (alltid?) på att bultar/muttrar är, 
eller har varit, för hårt åtdragna. Elasticiteten (materialets sträckgräns) är överskriden och bulten har tappat sin elasticitet. 

Vid för högt åtdragningsmoment deformeras även gängorna varför haveri kan inträffa. Bultar med antydan till “timglasform” skall ovillkorligen bytas ut, stor risk för att bulten går av. Vår rekommendation är att man kontrollerar bultar/muttrar efter 50-100km körning. Saknar man tillgång till momentnyckel, eller likvärdig utrustning, bör man vända sig till fackman Kontrollera att hjulet går fritt även vid fulla rattutslag. Frigång skall finnas även när bilen är helt nedfjädrad. 

Vid användandet av fälgar från OCL kan i vissa fall modifiering av karossen såsom skärmkanter, innerskärmar mm vara nödvändigt. I de fall där OCL känner till att modifiering är/kan vara nödvändig har detta angetts med anmärkningar i katalogen. 

OCL reserverar sig dock för att modifieringar kan krävas även i andra fall. 
Var noga med att kontrollera låssatsens längd så att ej heller denna tar i någon bromsdetalj. Bromsarnas utformning kan variera kraftigt inom samma bilmodell varför vår rekommendation måste kontrolleras vid varje monteringstillfälle. 

Rekommenderat åtdragningsmoment för McGard låssatser är max upp till fordonstillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment. 

Helfordonsgodkännande 
Undantag från de i helfordonsgodkännandet upptagna däck och fälgdimensioner får göras utan krav på registreringsbesiktning enligt gällande direktiv från vägverket (VVFS 2006:63) vilka trädde i kraft 1 oktober 2006. 

I direktivet utläses följande under §1:6: ”Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med en totalvikt av högst 3500kg eller motorcykel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelser samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcykel gäller dessutom att hjul och däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav.” 

Under §2 kan följande undantag från §1 utläsas: ”Vad som sägs i §1 gäller inte om ändringen 
1. Är utförd på ett sådant sätt att det kan antas att fordonet inte uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning, 
2. medför att fordonets registrerade uppgifter skall ändras, 
3. påverkar fordonets beskattningsförhållande, eller 
4. inverkar i förkommande fall påtagligt negativt på ett standardfordons ursprungliga egenskaper. 

OCL/Brorssons tolkning: Ovanstående direktiv kan ses som en lättnad i de tidigare tillämpade reglerna. Huruvida en däck/fälg kombination inte är ”tillåten” eller i sak skulle kräva ny registreringsbesiktning, är i förekommande fall en subjektiv bedömning från fall till fall att göras av respektive förrättningsman (Polis eller Besiktningsman) i händelse av en besiktning eller en så kallad ”flygande” besiktning. I dagsläget finns inga givna klara direktiv för hur bedömning skall ske. Vår rekommendation är att alla ändringar skall göras med omdöme eftersom fordonsägaren alltid hålls ansvarig för fordonets beskaffenhet samt uppfyllande av gällande regler. 

OCL/Brorssons tar inget ansvar för icke godkända dimensioner och spårviddsförändringar till enskilda bilmodeller. 

Inpressning (ET) 
Vi har i katalogen uppgett inpressningsdjupet på standardfälg och den rekommenderade lättmetallfälgen. De original-inpressningar vi anger i tabellen för respektive bilmodell är i många fall en av flera som biltillverkaren anger. Spårviddsförändringen erhålles genom att man subtraherar bilens originalinpressning med fälgens inpressning och sedan multiplicerar detta värde med 2. Värdet man erhåller är den exakta spårviddsförändringen. 

TPMS 
De uppgifter angående TPMS som anges i katalog och/eller Webshop är att betrakta som vägledande. Vi tar inget ansvar för uppkomna problem vid montering av olika TPMS-ventiler. Varje återförsäljare/montör har ansvaret att kontrollera att gällande direktiv enligt respektive TPMS-tillverkare uppfylls. Programmering av ventiler samt eventuell programmering i bil är upp till respektive återförsäljare/montör att införskaffa sig kunskap om. OCL Brorssons tillhandahåller dagsaktuell TPMS-information på sin hemsida. Allmän information: www.oclbrorssons.se/tpms 
Webshop för återförsäljare: www.oclbrorssons.se/af Här beställer du samt hittar nödvändig information 

Information till slutkund 
Det åligger dig som kund att informera dina egna kunder (slutkund) om de villkor som gäller för Produkterna och som kan få betydelse för slutkundernas köp. OCL har inte något ansvar gentemot slutkund och för det fall slutkund framställer anspråk mot OCL är du som kund skyldig att svara för de kostnader som OCL må åsamkas härav. 

Allmän Ansvarsbegränsning 
OCL ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, skador som uppstått på grund av att Produkterna använts vid tävling eller tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas bankörning, förarutbildning, halkbana), skada som uppstått på grund av modifiering av fordon för användande av Produkterna eller användande Produkt på fordon som ej är godkänt för Produkten ifråga, indirekta skador eller följdskador hänförliga till Produkterna. Detta innebär bla, ej begränsande exemplifiering, att OCL ej är ansvarigt för inkomstförluster, skador på 
person, fordon, maskiner eller däck. OCLs ansvar för skada är under alla förhållanden begränsat till det ett belopp som motsvarar Produktens försäljningspris enligt aktuell faktura. OCL tar inget ansvar för skador eller brister på Produkterna som uppkommit under transport. OCL ersätter inte under några förhållanden – ej heller vid felaktiga Produkter - monteringskostnader för Produkterna. Bestämmelserna ovan om ansvarsbegränsning gäller inte i den mån annat följer av tvingande lagstiftning. 

Force Majeure 
OCL är inte ansvarigt för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, systemfel, allmän varubrist, knapphet på transportmedel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, blockad, lockout, bojkott, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar OCL fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till en onormalt hög kostnad. 

Tolkning av villkoren 
Om en eller flera av bestämmelserna i föreliggande villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav. 

Tvist 
Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (SCC). 
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också  bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. 

Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsprinciper ska tillämpas på tvisten. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. 

Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande. 

Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.